"The Lord will avenge your blood in front of everyone, as it was spilled in front of everyone"

י"ט מר חשון תשע"ה 12.11.14

בס"ד

לאחי היקר

Almog Everyone says you died for the sanctification of Hashem, but they forgot to say that Almog lives for the sanctification of Hashem. That wherever you were, you would always speak and strengthen the people - whether it means strengthening yourself on Shabbat, in prayer, among people, and the like.

אם נתחיל להגיד מה היית "היכלה הזמן והמה לא יכלו" וככל שנספר יותר עדיין לא נגיע לאפס ממה שהיית ועשית. גם באותו רגע שהרוצח ימך שמו וזכרו דקר אותך בשביל לקחת לך את הנשק ולהרוג אנשים אחרים, עדיין חשבת על כולם וחיבקת את הנשק בשביל שאחרים לא יפגעו. גם בכזה מצב חשבת על כולם  כמו שסהר אמר בהלוויה ש"תמיד חשבת ודאגת לכולם אבל לא לעצמך" וכל חייך חיית על קידוש השם וגם ממת על קידוש השם.

נפטרת בפרשת "חיי שרה" ומסופר בפרשה ששרה אימנו מתה אז חז"ל שאלו אם שרה מתה בכזו פרשה אז למה לא קוראים לפרשה "חיי שרה" ? שיהיה כתוב "מות שרה". חז"ל אומרים שלומדים מהפרשה ש"צדיקים במותם קורים חיים". אלמוג – לא סתם נפטרת בפרשה כזו….

אלמוג – המידות שהיו לך, היה לכל בן אדם מה ללמוד ממך, מרשע ועד צדיק הכי גדול. בדרך כלל אומרים שעל האדם לחפש בו מידות טובות או איזו נקודה טובה, אבל אצלך היו אומרים בדיוק הפוך: לחפש בך נקודה רעה כי כולך היית רק טוב!!!

כולם צריכים לבקש ממך סליחה על זה שלא ידענו לכבד ולהתנהג אליך בכבוד הראוי לאדם קדוש כמוך!!!

ר' עקיבא כל ימיו התפלל למות על קידוש השם, כי הוא ידע שרק אנשים קדושים יכולים לזכות בזה. אתה היית קדוש ובגלל זה השם לקח אותך אליו, כי השם לוקח אליו רק את האנשים הקדושים כמוך.

אני בטוח שהייתה גזירה בשמיים מאד קשה ושהרבה אנשים היו צריכים להיהרג וקב"ה חיפש מישהו שיוכל לכפר עליהם ולהציל אותם אז הוא מצא אותך, כי אתה תמיד דאגת לכולם ורק מי שדואג לכולם יכול לכפר על כולם. בגלל זה הלכת….

אני רוצה להגיד לך שזה לא אבל רק של המשפחה שלך, או של החברים שלך או של העיר מודיעין – זה אבל של כל העולם שקדוש ומלך כמוך הלך…

לכולם קשה מאד לעכל את זה, אבל אני מאמין שעכשיו כשאתה בשמיים יש לך הרבה יותר כוח לשמור עלינו. אני יודע שמה שבאמת אתה רוצה עכשיו זה שנמשיך לעשות את מה שעשית ונמשיך את הדרך שלך.

אני רוצה להגיד להורים שלך היקרים תודה רבה, שבזכותם כזה צדיק וקדוש ירד לעולם ולזכות הזו לא זכה שום צדיק בעולם! רק הם.

אלמוג אתה עכשיו בשמיים. תתפלל על ההורים שלך, האחים שלך, החברים שלך וגם עליי שנוכל לעכל את זה ושגם לא נשמע יותר צער.

שהשם ינקום את הדם שלך לעיני כל עם ישראל, כמו שהוא נשפך לעיני כולם.

מחברך בלב ובנפש

דוד אלחרר

Friends are talking about coral